ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ


ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΕΕΧ) που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν Ένωση. Η Ένωση αποτελεί τον Επιστημονικό, Επαγγελματικό και Συνδικαλιστικό φορέα των Κυπρίων Χημικών.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ

 

Έδρα της Ένωσης είναι η Λευκωσία.
Διεύθυνση της Ένωσης: Ταχ. Κιβ. 28361, 2093 Λευκωσία - Κύπρος.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΦΡΑΠΔΑ

 

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική, στην περιφέρεια της αναγράφεται η ονομασία ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ και ο χρόνος ίδρυσης (1960) και στο κέντρο το Σύμβολο του αποστακτικού κέρατος υποβασταζόμενο από ένα χέρι. Στο κέντρο του αποστακτικού κέρατος αναγράφονται τα αρχικά ΠΕΕΧ.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΙ

 

4.1. Η προαγωγή της Επιστήμης της Χημείας και η επιστημονική τελειοποίηση των μελών της Ένωσης.
4.2. Η εκπροσώπηση των Κυπρίων Χημικών στην Κύπρο και διεθνώς.
4.3. Η συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανώσεις Χημείας και η ανάπτυξη σχέσεων με εθνικές και διεθνείς οργανώσεις.
4.4. Η υποστήριξη, προώθηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Κυπρίων Χημικών.
4.5. Η αναγνώριση και αξιοποίηση της Χημείας και των επιτευγμάτων της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο και τη γενικότερη ευημερία του κυπριακού λαού.
4.6. Η ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης και φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών της Ένωσης, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
4.7. Η διασφάλιση κοινωνικών παροχών και ο καθορισμός κατώτερου ορίου αμοιβής των Χημικών.
4.8. Η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια των μελών.
4.9. Η θεσμοθέτηση της εργοδότησης Χημικού επιστημονικού προσωπικού σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, φυτοφαρμάκων, ειδών καθαρισμού και γενικά σε βιομηχανίες όπου είναι δυνατό να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ανάφλεξης, ρύπανσης, μόλυνσης, δηλητηρίασης και όπου επιβάλλεται έλεγχος ποιότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας του τόπου.
4.10. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και συμποσίων, η έκδοση περιοδικού, η συντήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, η ίδρυση βιβλιοθήκης και η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων και της έρευνας στη χημεία.
4.11. Η συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και οργανισμούς που έχουν σχέση με τη Χημεία ή με θέματα συναφή προς τους σκοπούς της Ένωσης.
4.12. Η διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση από Χημικούς, η συνεχής βελτίωση και ανύψωση του επιπέδου διδασκαλίας, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών προγραμμάτων, ώστε η Επιστήμη της Χημείας να πάρει τη σωστή της διάσταση στην εκπαίδευση.
4.13. Η συνεργασία με τις άλλες Επιστημονικές οργανώσεις της Κύπρου.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΛΗ

 

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Αρωγά.
5.1. Τακτικά Μέλη – Μπορούν να είναι κάτοικοι της Κύπρου, που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή άλλο ισότιμο πιστοποιητικό Πανεπιστημίου ή ισότιμης σχολής στη Χημεία, Βιοχημεία, Χημεία Τροφίμων, Κλινική Χημεία, Τεχνολογία Τροφίμων ή άλλη Χημική Τεχνολογία, Χημική Μηχανική, Επιστήμη ή Τεχνολογία Περιβάλλοντος ή άλλη σχετική Επιστήμη την οποία εγκρίνει το Δ.Σ. και αποδέχονται τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. Τα τακτικά μέλη που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους απαλλάσσονται από την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή, ενώ διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια. Τα τακτικά μέλη με αποδεδειγμένη πλήρη φοίτηση σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό πληρώνουν μειωμένη συνδρομή που καθορίζεται από το Δ.Σ. Παρομοίως και οι δεδηλωμένοι άνεργοι χημικοί πληρώνουν μειωμένη συνδρομή που καθορίζεται από το Δ.Σ.
5.2. Αντεπιστέλλοντα Μέλη - Κάτοικοι του εξωτερικού, Κύπριοι ή ξένοι, που πληρούν τις πρόνοιες του άρθρου 5.1. σε ότι αφορά τα προσόντα.
5.3. Επίτιμα Μέλη - Ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. διαπρεπείς Επιστήμονες, Κύπριοι ή ξένοι, άτομα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προώθηση των σκοπών της Ένωσης.
5.4. Αρωγά Μέλη - Εγγράφονται από το Δ.Σ. άτομα ή οργανισμοί που έχουν σημαντική οικονομική προσφορά στην Ένωση.
5.5. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή "αίτησης εγγραφής μέλους στην ΠΕΕΧ" (Παράρτημα Α) και η κατάθεση του δικαιώματος εγγραφής.
5.6. Για την εγγραφή μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αιτητής μπορεί να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

6.1. Κάθε Τακτικό Μέλος έχει δικαίωμα:
6.1.1. Να συμμετέχει στις Γ.Σ. και όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης.
6.1.2. Να υποβάλλει εισηγήσεις για συζήτηση στα διοικητικά όργανα της Ένωσης.
6.1.3. Να εκφράζει ελεύθερα απόψεις πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ένωσης.
6.1.4. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά όργανα ή επιτροπές της Ένωσης.
6.1.5. Να παίρνει δωρεάν αντίγραφο της οικονομικής έκθεσης και να ελέγχει τα όργανα ή επιτροπές της Ένωσης.
6.1.6. Να ζητά ηθική ή και οικονομική υποστήριξη από την Ένωση.
6.2. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της Ένωσης, μπορούν να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες, να εκλέγουν, αλλά όχι να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα της Ένωσης.
6.3. Τα Επίτιμα και Αρωγά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της Ένωσης με συμβουλευτική ιδιότητα. Δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες, ούτε να εκλέγουν ή να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Κάθε μέλος της ΠΕΕΧ έχει υποχρέωση:
7.1. Να τηρεί το παρόν καταστατικό και να συμμετέχει ενεργά στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.
7.2. Να συμβάλλει στην εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
7.3. Να ασκεί ευσυνείδητα το επάγγελμα του Χημικού και να επιμορφώνεται συνεχώς.
7.4. Να εκπληρώνει τις ταμιακές του υποχρεώσεις. Η συνδρομή για τα Τακτικά και Αντεπιστέλλοντα μέλη καθορίζεται από το Δ.Σ. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή.
7.4.1. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να απαλλάσσει από τη συνδρομή αναξιοπαθούντα μέλη, χωρίς αυτά να στερούνται οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

8.1. Το Δ.Σ. μπορεί με δική του πρωτοβουλία ή μετά από έγγραφη καταγγελία να εξετάσει παραβάσεις του καταστατικού ή επαγγελματικής δεοντολογίας από μέλη της Ένωσης και να επιβάλει ποινές:
8.1.1. Επίπληξη.
8.1.2. Πρόστιμο μέχρι και το δεκαπλάσιο της συνδρομής.
8.1.3. Προσωρινή ή διαρκή στέρηση του δικαιώματος να εκλέγει ή να εκλέγεται.
8.1.4. Διαγραφή από την Ένωση.
8.2. Η διαγραφή από την Ένωση οριστικοποιείται από τη Γ.Σ.
8.3. Μέλος που υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Μέλος διαγράφεται από την Ένωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ., η οποία καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων:
9.1. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8.
9.2. Αν το ίδιο το μέλος ζητήσει έγγραφα τη διαγραφή του.
9.3. Αν καθυστερεί την εκπλήρωση των ταμιακών του υποχρεώσεων για περίοδο μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια και μετά από γραπτή προειδοποίηση δύο (2) μηνών, δεν ανταποκριθεί.
9.4. Αν παραβαίνει το παρόν καταστατικό ή αντιστρατεύεται τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
9.5. Αν καταδικάστηκε για σοβαρό ποινικό αδίκημα και φυλακίστηκε.
9.6. Η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μέλους, ανακοινώνεται σ` αυτό με επιστολή, στην οποία επεξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι της διαγραφής.
9.7. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να υποβάλει αίτηση για επανεγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα σε τέτοια περίπτωση να επιβάλει πρόσθετους όρους για την αποδοχή της αίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΡΟΙ

 

10.1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να αναθεωρείται κάθε τρία (3) χρόνια.
10.2. Δωρεές, εισφορές, τόκοι, εκμισθώσεις, χορηγήματα, κληροδοτήματα και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, που περιέρχεται στην Ένωση χωρίς καμία δέσμευση της.
10.3. Εισπράξεις από δημοσιεύσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εκδηλώσεις ή εκδόσεις της Ένωσης.
10.4. Κάθε άλλο εισόδημα, που περιέρχεται στην Ένωση με νόμιμα μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

11.1. Τα οικονομικά της Ένωσης διαχειρίζεται το Δ.Σ. και χρησιμοποιούνται για πληρωμή υπηρεσιών, αλληλογραφίας, εκδόσεων, κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων, συμμετοχής σε συνέδρια, επιστημονικά συμπόσια και άλλες δραστηριότητες, που προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης.
11.2. Εισπράξεις, μεγαλύτερες από διακόσιες (ΕΚ200.-) Λίρες Κύπρου, κατατίθενται στο λογαριασμό της Ένωσης, σε τράπεζα ή ταμιευτήριο της έγκρισης του Δ.Σ.
11.3. Για ανάληψη οποιουδήποτε ποσού απαιτείται υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου και του ταμία της Ένωσης.
11.4. Για κάθε είσπραξη ή πληρωμή εκδίδεται απόδειξη σε ειδικά έντυπα, τα οποία εγκρίνει το Δ.Σ. και καταγράφεται στο βιβλίο του Ταμείου της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Ένωσης είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Εκτελεστικό όργανο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης (Δ.Σ.). Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους τα όργανα της Ένωσης πρέπει να:
12.1. Καθοδηγούνται από τις αρχές και τους σκοπούς της Ένωσης.
12.2. Ενεργούν σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

13.1. Η Γ.Σ. αποτελείται από το σύνολο των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης για τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους, στο οποίο λαμβάνει χώρα η Γ.Σ. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. κάθε χρόνο. Κάθε δεύτερο χρόνο η Γ.Σ. είναι εκλογική και εκλέγει επιτροπές και Δ.Σ.
13.1.1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν:
● Αποφασίσει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
● Ζητηθεί από τα 2/5 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ.
13.1.2. Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται για τροποποίηση ή αντικατάσταση του καταστατικού όταν:
● Αποφασίσει η Γ.Σ.
● Αποφασίσει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του
● Ζητηθεί από το 1/2 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, με αίτηση προς το Δ.Σ.
13.2. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από το Δ.Σ. και έχει σαν θέματα την έκθεση δράσης, την οικονομική έκθεση, οποιοδήποτε θέμα εγγραφεί από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 13.2.1. Τελευταίο θέμα η εκλογή επιτροπών και Δ.Σ., όταν η Γ.Σ. είναι εκλογική.
13.2.1. Στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. μπορεί να εγγραφεί κάθε θέμα, το οποίο ζητούν με γραπτή αίτησή τους προς το Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον Τακτικά και ταμιακά τακτοποιημένα μέλη, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ.
13.3. Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. αποστέλλεται στα μέλη ή δημοσιεύεται στο περιοδικό της Ένωσης, το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν από τη Γ.Σ. Σε αυτήν αναγράφονται η ημερήσια διάταξη, η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η Γ.Σ.
13.4. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:
13.4.1. Αποφασίζει για την έγκριση της έκθεσης δράσης και της οικονομικής έκθεσης.
13.4.2. Αποφασίζει για ζητήματα που δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό και εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει αποφάσεις του Δ.Σ.
13.4.3. Εξετάζει προσφυγές των μελών κατά αποφάσεων του Δ.Σ.
13.4.4. Εκλέγει τα μέλη επιτροπών και του Δ.Σ.
13.4.5. Ανακηρύσσει επίτιμα ή αρωγά μέλη, επίτιμους προέδρους, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ
13.5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (1/2) συν ενός των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. αναβάλλεται για μισή ώρα και όσα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.
13.6. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει πενταμελές προεδρείο, το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα, τους οποίους εκλέγει η Γ.Σ. και από τρία (3) μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. - τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
13.7. Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος της Ένωσης ο οποίος και μεριμνά για την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
13.8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν καθορίζει διαφορετικά το παρόν καταστατικό. Για προσωπικά ζητήματα και γενικά ζητήματα εμπιστοσύνης η ψηφοφορία γίνεται πάντα με μυστική ψηφοφορία. Οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία γίνεται ανοικτή, εκτός αν το ένα πέμπτο (1/5) των συνέδρων αποφασίσει διαφορετικά.

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

14.1. Το Δ.Σ. είναι το ανώτερο όργανο μεταξύ των Γ.Σ.
14.2. Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, όπως προνοούν οι διατάξεις των άρθρων 13.1. και 15 και έτσι που τρία (3) από αυτά να εκπροσωπούν την Εκπαίδευση, τα Κλινικά Εργαστήρια και τους Χημικούς Μηχανικούς, νοουμένου ότι θα υποβληθούν τέτοιες υποψηφιότητες. Για την εκλογή εκπροσώπου από τον χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπροσώπου των Κλινικών Εργαστηρίων και εκπροσώπου των Χημικών Μηχανικών στο διοικητικό συμβούλιο απαιτείται αριθμός ψήφων ίσος με το 50% του τελευταίου αριθμητικά εκλεγόμενου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και όλα τα μέλη επανεκλέξιμα. Επί πλέον στο Δ.Σ. συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων της ΠΕΕΧ, οι οποίοι καθορίζονται από αρχαιρεσίες στα Τμήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 18. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων μετέχουν στο Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου εκτός της διαδικασίας συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα. Κάθε Τμήμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Πρόεδρό του. Είναι δυνατόν ο εκπρόσωπος ενός Τμήματος στο Δ.Σ. να αλλάζει στη διάρκεια της θητείας των εκλεγμένων από τη Γ.Σ. μελών του Δ.Σ., εφόσον γίνουν στο συγκεκριμένο Τμήμα αρχαιρεσίες
14.3. Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρία υπό την προεδρία του πιο ηλικιωμένου μέλους του, καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Γραμματέας Διεθνώς Σχέσεων, Γραμματέας Δημόσιων Σχέσεων, Γραμματέας Επαγγελματικών Θεμάτων και μέλη. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων δεν λαμβάνουν μέρος στη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και συμμετέχουν στο Δ.Σ. σαν απλά μέλη
14.4.1. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται και διευθύνει τις δραστηριότητες της Ένωσης και ενεργεί εκ μέρους της.
14.4.2. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση και την τήρηση των λογαριασμών της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό ελέγχει τον Ταμία και λογοδοτεί για τις οικονομικές του πράξεις στη Γ.Σ.
14.4.3. Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Γ.Σ. ετοιμάζει και καταθέτει την έκθεση δράσης.
14.5.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες, εκτός της περιόδου των θερινών διακοπών και έκτακτα όταν κληθεί από το Γ. Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) από τα μέλη του.
14.5.2. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά (1/2) από τα μέλη του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία συγκαλείται μετά από πέντε (5) μέρες και όσα από τα μέλη του παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.
14.5.3. Στις συνεδρίες του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να παραστεί τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος ή ο Γ. Γραμματέας.
14.5.4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων έχει και δεύτερη ψήφο.
14.6. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές ή άλλες ομάδες εργασίας για τη διεκπεραίωση καθηκόντων. Εγκρίνει κανονισμούς και όρους εντολής στη βάση των οποίων θα εργάζονται.
14.7. Το Δ.Σ. διορίζει αντιπροσώπους της Ένωσης σε επιτροπές, συμβούλια, οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες τους.
14.8.1. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεδρίες θεωρείται αυτόματα διαγραμμένο και τη θέση του καλείται να καταλάβει ο επιλαχών. Μέλος του Δ.Σ. που αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι επανεκλέξιμο στην επόμενη Γ.Σ.
14.8.2. Το Δ.Σ. κηρύσσει κενή τη θέση μέλους του που υποβάλλει παραίτηση ή αποβάλλεται και καλεί τον επιλαχόντα να καταλάβει θέση στο Δ.Σ.
14.8.3. Μέλος του Δ.Σ. διαγράφεται μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δ.Σ. Το μέλος που διαγράφεται έχει δικαίωμα έφεσης σε Γ.Σ.
14.8.4. Το Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο όταν τέσσερα από τα εκλεγμένα μέλη του υποβάλουν ταυτόχρονα την παραίτηση τους. Σε τέτοια περίπτωση συγκαλείται έκτακτα Γ.Σ. η οποία και εκλέγει νέο Δ.Σ. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα.
14.8.5. Την παραίτηση μέλους ή ολόκληρου του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει η Γ.Σ. με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14.8.2. Σε περίπτωση που θα ζητηθεί παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Γ.Σ. συγκαλεί νέα Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα για εκλογή νέου Δ.Σ.
14.8.5.1. Τις εργασίες της Ένωσης σ` αυτό το διάστημα διευθύνει το προεδρείο της Γ.Σ.
14.9.1. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φυλάσσει Πρακτικά των Γ.Σ., τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ., Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της Ένωσης, Βιβλίο Ταμείου και Μητρώο μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

15.1. Η Γ.Σ. που συνέρχεται κάθε δεύτερο χρόνο, εκλέγει επιτροπή οικονομικού ελέγχου και Δ.Σ.
15.2. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, που ορίζεται από τη Γ.Σ., από εκείνα τα μέλη που δεν επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για εκλογή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
15.3.1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα τρία τελευταία έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η εκλογική Γ.Σ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα τρία τελευταία έτη.
15.3.2. Για να υποβάλει ένα μέλος υποψηφιότητα για το Δ.Σ. πρέπει:
● Να είναι τουλάχιστο ένα (1) χρόνο τακτικό μέλος της Ένωσης.
● Να υποδειχθεί σαν υποψήφιος από ένα μέλος και να αποδεχθεί την υποψηφιότητα.
15.4. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι εννέα (9), ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τους ανακηρύσσει μέλη του Δ.Σ. και καλεί τη Γ.Σ. να υποδείξει άλλα τρία (3) μέλη σαν επιλαχόντες.
15.5. Η διαδικασία εκλογής μελών του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:
15.5.1. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει σε κάθε ψηφοφόρο (άρθρο 15.3.1.), ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ένωσης και υπογραμμένο από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
15.5.2. Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να ψηφίσει εννέα (9) υποψήφιους. Ψηφοδέλτιο με περισσότερα ή λιγότερα από εννέα (9) ονόματα είναι άκυρο.
15.5.3. Το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη υπό την επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής.
15.5.4. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψήφων από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, στην παρουσία των υποψηφίων ή αντιπροσώπων τους.
15.5.5. Σαν μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται, από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, οι εννέα (9) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και έτσι που να διασφαλίζονται οι πρόνοιες του άρθρου 14.2. Οι τρεις (3) επόμενοι ανακηρύσσονται σαν επιλαχόντες.
15.5.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται με κλήρο, από την εφορευτική επιτροπή.
15.6. Η εκλογή της επιτροπής οικονομικού ελέγχου γίνεται ανοικτή, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά (άρθρο 13.8).
15.7. Μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας των εκλογών συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίνεται στο νέο Δ.Σ.
15.8. Τα ψηφοδέλτια κρατούνται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και μετά καταστρέφονται.
15.9. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών υποβάλλονται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής μέσα σε τρεις (3) μέρες. Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία την εφορευτική επιτροπή και τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που η εκλογή κηρυχθεί άκυρη, συγκαλείται νέα Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες. Τη Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ο οποίος και προεδρεύει.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

16.1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και στο εξωτερικό, υπογράφει τα έγγραφα της Ένωσης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και γενικά επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Δ.Σ. Ετοιμάζει μαζί με το Γ. Γραμματέα την έκθεση δράσης και την καταθέτει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση.
16.2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και όταν αυτός κωλύεται περιβάλλεται με τα καθήκοντα του. Επιβλέπει και συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας.
16.3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Ένωσης, επιμελείται τα έγγραφα της Ένωσης, τηρεί το μητρώο μελών, συγκαλεί σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της Ένωσης και φυλάττει τη σφραγίδα της Ένωσης.
16.4. ΤΑΜΙΑΣ: Κρατεί τα ταμιακά βιβλία της Ένωσης, φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών, εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα οικονομικής φύσης, διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ένωσης και ενημερώνει το βιβλίο ταμείου. Καταθέτει στο λογαριασμό της Ένωσης και αποσύρει με την υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου (άρθρο 11.3.). Ετοιμάζει προϋπολογισμό και ισολογισμό, τον οποίο καταθέτει στο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση. Παρουσιάζει ταμιακή έκθεση όποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. ή την επιτροπή οικονομικού ελέγχου. Παρουσιάζει στη Γ.Σ. την οικονομική έκθεση.
16.5. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Διατηρεί, σε συνεργασία με τον. Γ. Γραμματέα, τις σχέσεις με τις διεθνείς και ξένες εθνικές οργανώσεις, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία μαζί τους, είναι υπεύθυνος για το διεθνούς ενδιαφέροντος υλικό της Ένωσης και εισηγείται μέτρα για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της Ένωσης.
16.6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Διατηρεί τις σχέσεις με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συναφείς κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες, φροντίζει για τη δημόσια προβολή της Ένωσης, διεκπεραιώνει τις ανακοινώσεις προς τον τύπο και τη ραδιοτηλεόραση, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση διασκέψεων τύπου και επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων, που αφορούν το τοπικού ενδιαφέροντος υλικό της Ένωσης.
16.7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Ασχολείται με τα επαγγελματικά προβλήματα των μελών, το πρόβλημα της ανεργίας και υποαπασχόλησης και εισηγείται μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Διατηρεί σχέσεις με τις αρμόδιες αρχές και διεκπεραιώνει τη διαδικασία για προώθηση και επίλυση επαγγελματικών θεμάτων. Συντηρεί, μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης, «Γραφείο Εργασίας» και χρησιμεύει ως ενδιάμεσος μεταξύ των Μελών που ζητούν εργασία και των εργοδοτών που προσφέρουν εργασία.
16.8. ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: Συμμετέχουν στο Δ.Σ. σαν απλά μέλη, αλλά είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν στα Τμήματα όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν ή ενδιαφέρουν τα Τμήματά τους. Επίσης μεταφέρουν στο Δ.Σ. αιτήματα ή αποφάσεις των Τμημάτων, εισηγούνται τους εκπροσώπους των Τμημάτων σε φορείς του Εξωτερικού και ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες των Τμημάτων


ΑΡΘΡΟ 17. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

17.1. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. και η θητεία της είναι η ίδια με εκείνη του Δ.Σ. (άρθρο 15.6.)
17.2. Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο του ταμείου, της αρτιότητας και ορθότητας των λογαριασμών και όλων των οικονομικών εγγράφων της Ένωσης. Τα πορίσματα και οι σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής κατατίθενται στον Πρόεδρο της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 18. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΕΧ

 

Η ΠΕΕΧ μπορεί να έχει έναν αριθμό Τμημάτων (Divisions), καθένα από τα οποία αφορά μια διακριτή και σημαντική περιοχή της Χημείας με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο. Βασικές αρχές λειτουργίας των Τμημάτων είναι οι εξής:
18.1. Μέλη τους μπορούν να είναι μόνο ταμιακά τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΕΧ. Για συμμετοχή σε ένα Τμήμα τα ενδιαφερόμενα μέλη πρέπει να πληρώνουν ειδική πρόσθετη συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη.
18.2. Τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν ή να καταργηθούν μόνο μέσα από μια Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΧ. Για τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος απαιτείται ελάχιστος αριθμός ενδιαφερομένων μελών ίσος με δέκα (10) άτομα. Τα δέκα αυτά μέλη πρέπει να είναι ταμιακά εντάξει και να είναι παρόντα κατά την εκλογή του τριμελούς Προεδρείου του Τμήματος.
18.3. Τα Τμήματα είναι ημιανεξάρτητες οντότητες. Έχουν δικό τους Προεδρείο και μπορούν να οργανώνουν δικές τους εκδηλώσεις. Το Προεδρείο κάθε Τμήματος είναι τριμελές. Τα Τμήματα ελέγχονται άμεσα από το Δ.Σ. της ΠΕΕΧ, στο οποίο συμμετέχει ο Πρόεδρος του κάθε Τμήματος (Άρθρα 14.2. και 16.8.).
18.4. Τα Τμήματα δεν έχουν δικό τους Ταμείο. Η ΠΕΕΧ καλύπτει οικονομικά στο βαθμό που μπορεί και μετά από κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού τις δραστηριότητες των Τμημάτων από το κεντρικό της Ταμείο. Τα Τμήματα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. χορηγίες) τις δραστηριότητές τους σε συνεννόηση με το Δ.Σ. Κάθε τέλος του οικονομικού έτους θα κατατίθεται σύντομος οικονομικός απολογισμός από κάθε Τμήμα στην ΠΕΕΧ. Τα έσοδα – εφόσον υπάρχουν – από τις δραστηριότητες των Τμημάτων θα κατατίθενται προς διαχείριση στο Κεντρικό Ταμείο της Ένωσης.
18.5. Τα Τμήματα αναφέρουν τις δραστηριότητές τους στην ετήσια Γ.Σ. της ΠΕΕΧ.
18.6. Τα Τμήματα συμμετέχουν σε Συνέδρια, Σεμινάρια κλπ. που διοργανώνει η ΠΕΕΧ αναλαμβάνοντας ευθύνες για τους τομείς της ειδικότητάς τους. Μπορούν να οργανώσουν δικές τους εκδηλώσεις για το πεδίο που τα ενδιαφέρει.
18.7. Τα Τμήματα χρησιμοποιούν τον λογότυπο και τη σφραγίδα της ΠΕΕΧ και δεν μπορούν να αυτοεκπροσωπούνται σε διεθνείς φορείς σαν ανεξάρτητες οντότητες, αλλά μόνο σαν Τμήματα της ΠΕΕΧ. Η εκπροσώπηση της ΠΕΕΧ σε Τμήματα ευρύτερων διεθνών οργανισμών, όπως η EuCheMS ή η IUPAC, γίνεται με εκπροσώπους που καθορίζει το κάθε Τμήμα, προτείνει ο Πρόεδρος του Τμήματος στο Δ.Σ. και εγκρίνει το Δ.Σ. Το ΔΣ ενημερώνεται για τη διεθνή εκπροσώπηση (πριν και μετά τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου σε κάποιο φόρουμ).

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΕΕΧ

 

19.1. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας συγκροτούνται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. (άρθρο 14.6.), για μελέτη και προώθηση θεμάτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης.
19.2. Σε κάθε επιτροπή ή ομάδα εργασίας συμμετέχει ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. Οι όροι εντολής όπως και η θητεία των επιτροπών ή ομάδων εργασίας καθορίζονται από το Δ.Σ. (άρθρο 14.6.).
19.3. Επιτροπή εκδόσεων της ΠΕΕΧ: Ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 19.1. και 19.2., με στόχο τον συντονισμό των εκδοτικών δραστηριοτήτων της ΠΕΕΧ.

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

20.1. Η Ένωση διαλύεται με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών μητρώου, μυστική ψηφοφορία, σε Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για αυτό το σκοπό.
20.2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου για να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, που έχουν σχέση με την προώθηση της διδασκαλίας της Χημείας ή την παροχή υποτροφιών για σπουδές στη Χημεία.

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

21.1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και αντικατασταθεί με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης, που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.1.2.
21.2. Οι τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό ετοιμάζονται από καταστατική επιτροπή, την οποία ορίζει το Δ.Σ. Η καταστατική επιτροπή κοινοποιεί στα μέλη ή δημοσιεύει στο περιοδικό της Ένωσης τις τροποποιήσεις ή το νέο καταστατικό, ένα μήνα πριν από την Καταστατική Συνέλευση.
21.3. Η Καταστατική Συνέλευση αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Καταστατική Συνέλευση αναβάλλεται για μια βδομάδα και όσα μέλη παραβρεθούν αποτελούν απαρτία.
21.4. Μια τροποποίηση θεωρείται εγκριμένη όταν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων στην Καταστατική Συνέλευση ταμιακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης.
21.5. Για την τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 22

 

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών στις 14/02/1960, τροποποιήθηκε στις Καταστατικές Συνελεύσεις στις 13/04/1980 και 20/03/1996 και πήρε τη σημερινή του μορφή στην Καταστατική Συνέλευση στις 18/03/2006.
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies