ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Μέλη και Συνδρομές

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΕΧ

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά μέλη (επαγγελματίες Χημικοί του εσωτερικού), σε αντεπιστέλλοντα μέλη, σε επίτιμα μέλη και σε αρωγά μέλη. 30% του συνόλου των τακτικών μελών εργοδοτούνται στο δημόσιο τομέα, 30% στον τομέα της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, ιδιωτικοί φορείς και Πανεπιστήμιο), 30% στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανία, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προώθηση χημικών προϊόντων) και 10% σε κλινικά και άλλα ιδιωτικά εργαστήρια. Περίπου 30% των εγγεγραμμένων μελών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων.

 

Όσοι επιστήμονες πληρούν τα κριτήρια για εισδοχή στην Ένωση και ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ΠΕΕΧ μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμπληρώνουν την Αίτηση Εγγραφής και να καταθέτουν τη σχετική εισφορά. Ερωτήματα σχετικά με εγγραφή στην ΠΕΕΧ μπορούν να απευθύνονται και μέσω της ιστοσελίδας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη της ΠΕΕΧ μπορούν να γίνουν όσοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο πτυχίο που έχει εκδοθεί από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο ίδρυμα στα αντικείμενα της Χημείας, της Βιοχημείας, της Χημείας Τροφίμων, της Κλινικής Χημείας, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, άλλων Χημικών Τεχνολογιών, της Χημικής Μηχανικής, της Επιστήμης ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή οποιουδήποτε άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου που θα τύχει έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΧ.

 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 

Τα τέλη εγγραφής στην ΠΕΕΧ έχουν καθοριστεί στις €10. Τα ετήσια τέλη για τα τακτικά μέλη είναι €25 και περιλαμβάνουν τη συνδρομή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο «ΠΕΡΙ ΧΗΜΕΙΑΣ». Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν ετήσια τέλη €10 όσο διαρκούν οι σπουδές τους. Μέλη ηλικίας άνω των 65 ετών δεν πληρώνουν συνδρομή.

 

Τα ετήσια τέλη μπορούν να καταβάλλονται άμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να ταχυδρομούνται στις διευθύνσεις της ΠΕΕΧ με τραπεζικές επιταγές (πληρωτέες στην ΠΕΕΧ) ή να κατατίθενται άμεσα με ταχυδρομικές επιταγές στον τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕΕΧ.

 

Τραπεζικός λογαριασμός: 0125-01-001420 (Τράπεζα Κύπρου) 

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Όλα τα μέλη της ΠΕΕΧ ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που οργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλες ομάδες εντός της ΠΕΕΧ. Όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που οργανώνει η Ένωση. Τα μέλη λαμβάνουν ηλεκτρονικά το ενημερωτικό έντυπο «ΠΕΡΙ ΧΗΜΕΙΑΣ». Η Επικοινωνία καθίσταται ευκολότερη με την ιστοσελίδα της Ένωσης, μέσω της οποίας κάθε μέλος μπορεί να στέλνει πληροφορίες, να διατυπώνει ερωτήματα ή να συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης διαφόρων θεμάτων (discussion groups). Τα μέλη μπορούν να αποταθούν στην ΠΕΕΧ για θέματα εργοδότησης ή άλλα επαγγελματικά θέματα. Η ΠΕΕΧ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Εταιριών (EuCheMS) και τα μέλη της μπορούν να συμμετέχουν με μειωμένα τέλη εγγραφής σε πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις χημικών εταιριών σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΕΕΧ είναι επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί όλα τα μέλη της στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι απόψεις και οι θέσεις των μελών κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το φιλικό περιβάλλον που δημιουργεί το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί παράδοση της ΠΕΕΧ και ενθαρρύνει όλα τα μέλη να επικοινωνούν άμεσα με αυτό και να προωθούν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τα αιτήματά τους. Από το 2012 η ΠΕΕΧ εκδίδει κάρτα μέλους ανανεώσιμη ετησίως, που θα πιστοποιεί την εγγραφή στην ΠΕΕΧ για κάθε δυνατή χρήση.
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies