ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
 

Ενημερωτικό υλικό, θέματα και λύσεις δοκιμίων για τις Ολυμπιάδες Χημείας, Γυμνασίου και Λυκείου

Παρουσίαση Εργασιών

Τα χημικά πεδία που έχουν καθοριστεί θα καλυφθούν με προφορικές παρουσιάσεις ή με αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και αναμένουμε να γίνεται συστηματική προσπάθεια αναφοράς στον Περιοδικό Πίνακα όπου είναι δυνατόν.

 

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στα υλικά του συνεδρίου.

 

Η περίληψη των εργασιών θα πρέπει να γίνεται στη μορφή που περιγράφεται στη συνέχεια και οι περιλήψεις να αποστέλλονται στο e-mail: info@chemisty.org.cy.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής με εργασίες (περίληψη) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

 

Η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης εργασιών καθώς και το δικαίωμα κατανομής τους σε προφορικές παρουσιάσεις ή αναρτημένες ανακοινώσεις. Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις θα διατίθεται χώρος 70cm x 100cm για κάθε εργασία.

 

Κανόνες Συγγραφής Περιλήψεων


Η γλώσσα των περιλήψεων μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Για το κείμενο (μέχρι δύο σελίδες Α4) να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman με μέγεθος γραμμάτων 12 και παράγραφο 1.5 line. Ο τίτλος να γραφεί με έντονα κεφαλαία γράμματα μεγέθους 14. Τα ονόματα των συγγραφέων να γραφούν με έντονα γράμματα μεγέθους 12 και να υπογραμμισθεί το όνομα του ατόμου που θα παρουσιάσει τη μελέτη. Οι διευθύνσεις να γραφούν με πλάγια γράμματα μεγέθους δώδεκα. Το κείμενο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο (fully justified), ενώ ο τίτλος, τα ονόματα των συγγραφέων και οι διευθύνσεις να βρίσκονται στο κέντρο της σελίδας (Center). Τα σχήματα και οι πίνακες να αριθμούνται χρησιμοποιώντας αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1, 2,..). Οι λεζάντες να μπαίνουν κάτω από τα σχήματα και πάνω από τους πίνακες με μέγεθος γραμμάτων 10. Τα περιθώρια να είναι 2.5cm δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω. Αν χρησιμοποιηθεί βιβλιογραφία να γραφεί με γράμματα μεγέθους 12 και να αριθμηθεί με αραβικούς αριθμούς κάτω από τον τίτλο Βιβλιογραφία (έντονα γράμματα).

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για τους κανόνες συγγραφής περιλήψεων και σχετικό παράδειγμα

 

13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας | Αρχική Σελίδα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
© Copyright 2019 Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
Designed & Powered By eVenzia Technologies